ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายวีรกุล หวังวีระ
2. นางภัทรระพี แสงหิรัญ

โทรศัพท์ 0-2225-7288 มท. 50277

     
2. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
- นายสมิทธ์ จารุเสวี       

โทรศัพท์ 0-2225-7281 มท. 50285

     
3. นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายภูษิต น้อยโสภากุล  
2. นายอธิพงษ์ ตันศิริ 

โทรศัพท์ 0-2225-7285 มท. 50272

     
4. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 16 น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์ 
2. นายพีระพลธ์ สำเภา

โทรศัพท์ 0-2225-7284 มท. 50295

     
5. นายธานี  ธัญญาโภชน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 17 ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายศักดิ์ไทย ผูกไมตรี

โทรศัพท์ 0-2223-2217 มท. 50291

     
6. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายบัณฑิต พรหมทอง 
2. นายมาวิน วัฒนะ

โทรศัพท์ 0-2225-7286 มท. 50279

 
 
7. นายสนิท ขาวสอาด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3 ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ  

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายศักดิ์ไทย ศรีบุญเรือง
2. นายชวนันทณัฏฐ์ โพธิ์ภัณฑ์

โทรศัพท์ 0-2225-7287 มท. 50281

 
 
8. นางสายพิรุณ น้อยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายสาครินทร์ จำปา
2. นายมนันต์พล ประชาสันติ์

โทรศัพท์ 0-2225-7287 มท.50283

 

 
 
9. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 13 อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางสาวอาลีนา โสตถิธนโชติ
2. นายชยุตม์ พันธุ์สุวรรณ
3. นายมนันต์พล ประชาสันติ์

โทรศัพท์ 0-2225-7282 มท. 50289

 
 
10. นายสมคิด จันทมฤก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 8 สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 


ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางณหฤทัย หอมชื่น
2. นางสาวปิยวรรณ ลาภาวัณย์ 

โทรศัพท์ 0-2225-7283 มท. 50287

 
 
11. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายวิภู วิมลเศรษฐ
2. นายวัชรศักดิ์ กิตติรุจิโรจน์

โทรศัพท์ 0-2224-8220 มท.50293

 
 
12. นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางสาวหยาดพิรุณ ปัทมเศรษฐ
2. นายสิทธิชน เกียรติสุขเกษม

โทรศัพท์ 0-2222-1368 มท. 50275