ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

1. นายปรีชา เดชพันธุ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง

เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

1.นางสาวดวงจันทร์ ภูเก้าแก้ว

2.นายสารเมธ สีทองสุรภณา

3.ว่าที่ร้อยตรี สัญชัย ศิริเดช

4.นายนุรตม์ ลิกขไชย

โทรศัพท์ 0 2225 7288 , มท 50277

     

2. นายคมสัน เจริญอาจ

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

1.นายประทักษ์ ศรุตาธีรเดช

2.นางวนิดา เจริญพัฒนสมบัติ

โทรศัพท์ 0 2225 7289, มท. 50291

     

3. นายอำพล พงศ์สุวรรณ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

1.นางละมัย โพธิ์สูง

2.นางสาวอุบลวดี หมายเหมือนจิต

3.นายพิสิฐ เพ็ชรสันทัด

โทรศัพท์ 0 2225 7286, มท. 50279

     

4. นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ


ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์

โทรศัพท์ 0 2225 7284, มท. 50295

     

5. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

1.นางณหฤทัย หอมชื่น

2.นายสิทธิพงษ์ รัตน์ทอง

3.นางสาวเนตรนภา ลำดับพงศ์

โทรศัพท์ 0 2225 7283, มท. 50287

     

6. นายสมภพ สมิตะสิริ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

1.นายถวัลย์ เพชรสุข

2.นางสาวพิมพ์พิมล สัตราศรี

3.นายนภพล มาลัย

โทรศัพท์ 0 2225 7281, มท. 50285

     

7. นายปรีชา ทองคำ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร

เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

1.นางสาวปัทมา นฤภัย

2.นายสิทธิชน เกียรติสุขเกษม

โทรศัพท์ 0 2222 1368, มท. 50275

     

8. นายพิริยะ ฉันทดิลก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

1.นายพีระพลธ์ สำเภา

2.นางสาวอุบลศรี จ้อยเอม

3.นายธิติธรรม อนัตรสุชาติ

โทรศัพท์ 0 2225 7287, มท. 50283

     

9. นางสาวสิริมา วัฒโน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0 2224 8220, มท. 50293

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

1.นางสาวทัศนีย์ บ่ายคล้อย

2.นางสาวธวชินี โสภา

     

10. นายสุภกิณห์ แวงชิน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

1.นางพรทิพย์ จิรศรีสกุล

2.ว่าที่ร้อยตรี กานต์ พิทักษ์เตชกุล

3.นายอรรถชัย รักษ์วงศ์

โทรศัพท์ 0 2225 7282, มท. 50289

     

11. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือนตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

1.นางสาวอลีนา โสตถิธนโชติ

2.นายปิยะณัฐ ชัชวาลย์

3.นางสาวชญานิษฐ์ ปานเขียว

โทรศัพท์ 0 2225 7289, มท. 50281