ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ       
s

๑. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนกลาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง

เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮองสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

๑. นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์

๒. นายพีระพลธ์ สำเภา

๓.นางสาวกฤษณา วรินภูริช

เบอร์โทร 0 2225 7288 มท 50277

 

 

     
สถิ

๒. นายวัชรเดช เกียรติชานน

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ

เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

ผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

๑. นางพรทิพย์ จิรศรีสกุล

๒. นายนภพล มาลัย

๓. นายพีรพงษ์ หมื่นอินทร์ชัย

เบอร์โทร 0 2225 7281 มท 50285

 


     

๓. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

เขตตรวจราชการที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

๑. นายสารเมธ สีทองสุรภณา

๒. ว่าที่ร้อยตรีอภิลักษณ์ ใคร่ครวญ

๓. นางสาวปนาลี วุฒิมานพ

๔. นางลักษิตา สุวัฒน์กิตติวงศ์

เบอร์โทร 0 2225 7289 มท 50281

 

     

๔. นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล

ผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

๑. นางวนิดา เจริญพัฒนสมบัติ

๒. นายกมลสิชฌณ์ ศรีปฏิมากูล

๓. ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ จอมแก้ว

เบอร์โทร 0 2225 7286 มท 50279

 

     

๕. นายอลงกต วรกี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธาณี

ผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

๑. นายรุจภัทร ฐอสุวรรณ

๒. นายชวภณ สุริยาประภา

๓. นายรัฐากร ผดุงรส

เบอร์โทร 0 2232 2217 มท 50291


     

๖. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา

เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

๑. นายชัชวาลย์ หัสดี

เบอร์โทร 0 2225 7284 มท 50295

 

     

๗. นายณรงค์ จีนอ่ำ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ ๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

๑. นางสาวทัศนีย์ บ่ายคล้อย

๒. นายชัยสิทธิ์ คำภาจันทร์

๓. นายสมเชษฐ พรหมสมบัติ

เบอร์โทร 0 2225 7283 มท 50287

     

๘. นายชำนาญ ชื่นตา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร

เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

๑. นางสาวอลีนา โสตถิธนโชติ

๒. นายกฤชนนท์ จันทะรัง

๓. นางสาวปัญญ์ธิรา รอดผล

 

เบอร์โทร 0 2222 1368 มท 50275

     

๙. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

๑. นางสาวดวงจันทร์ ภูเก้าแก้ว

เบอร์โทร 0 2225 7287 มท 50283

     

๑๐. นายศรัณยู มีทองคำ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ จังหวัดเชียราย น่าน พะเยา แพร่

ผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

๑. นางณหฤทัย หอมชื่น

๒. นางสาวเนตรนภา ลำดับพงศ์

๓. นายศิรภัทร กองวงสา

๔. นางสาวอุบลวดี หมายเหมือนจิต

๕. นายฐานพัฒน์ มงคลิก

เบอร์โทร 0 2224 8220 มท 50293

     

๑๑.นายอังกูล ศีลาเทวากูล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาศ ปัตตานี ยะลา

เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดชัยภูมิ นครราสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

๑. นางละมัย โพธิ์สูง

๒. นางทริญา ไชยวงค์

๓. นายสิทธิพงษ์ รัตน์ทอง

๔. นายวิชาญ ปักกัง

เบอร์โทร 0 2225 7282 มท 50289