ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในส่วนกลางและเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางภัทรระพี แสงหิรัญ
2. นายวีรกุล หวังวีระ
3. นายสามาตร เตี้ยเนตร

โทรศัพท์ 0-2225-7288 มท. 50277

     
2. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
1. นายสมิทธ์ จารุเสวี      
2. ว่าที่ ร.ต. นันท์นสถาพร พลายเถื่อน 

โทรศัพท์ 0-2225-7281 มท. 50285

     
3. นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
และ รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายภูษิต น้อยโสภากุล  
2. นายอธิพงษ์ ตันศิริ 

โทรศัพท์ 0-2225-7285 มท. 50272

     
4. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ และ
รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์ 
2. นายพีระพลธ์ สำเภา

โทรศัพท์ 0-2225-7284 มท. 50295

     
5. นายธานี  ธัญญาโภชน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายศักดิ์ไทย ผูกไมตรี

โทรศัพท์ 0-2223-2217 มท. 50291

     
6. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
และ รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายมนันต์พล ประชาสันติ์

โทรศัพท์ 0-2225-7286 มท. 50279

 
 
7. นายสนิท ขาวสอาด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
และ รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว  

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายศักดิ์ไทย ศรีบุญเรือง
2. นายชวนันทณัฏฐ์ โพธิ์ภัณฑ์

โทรศัพท์ 0-2225-7287 มท. 50281

 
 
8. นางสายพิรุณ น้อยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา
รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายสาครินทร์ จำปา

โทรศัพท์ 0-2225-7287 มท.50283

 

 
 
9. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม
และ รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นางสาวอาลีนา โสตถิธนโชติ

โทรศัพท์ 0-2225-7282 มท. 50289

 
 
10. นายสมคิด จันทมฤก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นางณหฤทัย หอมชื่น

โทรศัพท์ 0-2225-7283 มท. 50287

 
 
11. นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู
และ รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางสาวหยาดพิรุณ ปัทมเศรษฐ
2. นายฉัตรชัย ศรีเตียเพ็ชร
3. นายสิทธิชน เกียรติสุขเกษม

โทรศัพท์ 0-2222-1368 มท. 50275