พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่พลเมืองดีประจำปี พ.ศ. 2560

"พลเมืองดีหมายถึง ผู้ทำคุณความดีในการเข้าช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในอันตรายและต้องการความช่วยเหลือหรือการเข้าช่วยเหลือกิจรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุฉุกเฉินต่างๆ
ด้วยคุณธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัดโดยมิได้คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว"

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดีในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปีนั้น โดยได้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี จำนวน 7 ท่านดังนี้

จ่าสิบตรี พีระวัตร มณีรัตน์
อายุ ๒๘ ปี
อาชีพ รับราชการทหาร

สิบเอก ณัฐพล วาฤทธิ์
อายุ ๒๙ ปี
อาชีพ รับราชการทหาร

นายสุตี กันมา
อายุ ๖๓ ปี
อาชีพ  เกษตรกร


นายสุภัทรพงศ์  จิตรหลัง
อายุ ๓๕ ปี
อาชีพ พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายบุญชอบ พูนริด
อายุ๔๐ ปี
อาชีพรับจ้าง-เกษตรกร


นางปรานีย์ ม่วงสาร
อายุ ๔๘ ปี
อาชีพ ทำนา


นายไพโรจน์ วลากลาง
อายุ ๓๖ ปี
อาชีพ พนักงานบริษัท 

 › สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com