นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปมท. (บ) ประชุมติดตามรับทราบ
แผนปฏิบัติราชการ ของ สตร.สป.
รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2560)

เมื่อวันที่จันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (บ) ได้มาประชุมติดตามรับทราบแผนปฏิบัติราชการ
ของสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2560) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com