Welcome To Smile Line & Smile Team 1567

---------------------------------------------------------------------------

บัญชีการอยู่เวร เจ้าหน้าที่สายด่วน 1567 ประจำเดือนธันวาคม 2556    

บัญชีการอยู่เวร เจ้าหน้าที่สายด่วน 1567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556   

บัญชีการอยู่เวร เจ้าหน้าที่สายด่วน 1567 ประจำเดือนตุลาคม 2556   

บัญชีการอยู่เวร เจ้าหน้าที่สายด่วน 1567 ประจำเดือนกันยายน 2556   

บัญชีการอยู่เวร เจ้าหน้าที่สายด่วน 1567 ประจำเดือนสิงหาคม 2556    

บัญชีการอยู่เวร เจ้าหน้าที่สายด่วน 1567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

บัญชีการอยู่เวร เจ้าหน้าที่สายด่วน 1567 ประจำเดือนมิถุนายน 2556  

บัญชีการอยู่เวร เจ้าหน้าที่สายด่วน 1567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2556  

บัญชีการอยู่เวร เจ้าหน้าที่สายด่วน 1567 ประจำเดือนเมษายน 2556

บัญชีการอยู่เวร เจ้าหน้าที่สายด่วน 1567 ประจำเดือนมีนาคม 2556  

บัญชีการอยู่เวร เจ้าหน้าที่สายด่วน 1567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

บัญชีการอยู่เวร เจ้าหน้าที่สายด่วน 1567 ประจำเดือนมกราคม 2556

โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ "ศูนย์ดำรงธรรม 1567" เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

คำสั่ง มท ที่ 69/2555 แต่งตั้งคณะทำงานสายด่วนมหาดไทย (Smile Line)

คำสั่ง มท ที่ 90/2555 แต่งตัั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและวิเคราะห์เรื่องราวร้องทุกข์ (Smile Team)

(ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมร่วม Smile Line & Smile Team

รายงานการประชุมร่วมคณะทำงานสายด่วนมหาดไทย วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

ตัวอย่างการตกแต่ง Call Center ห้องที่ 1 | ห้องที่ 2

ผู้ประสานงานโครงการ

นายบัณฑิต พรหมทอง โทร.086-9782007 Email : bundit@windowslive.com or pdui007@yahoo.com