ข่าวประชาสัมพันธ์

   วันที่ 
เรื่อง
24 ก.ย. 63
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
16 ก.ย. 63
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสุโขทัย
14 ก.ย. 63
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2563
8 ก.ย. 63
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 ณ จังหวัดระยอง
28 ส.ค. 63
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
20 ส.ค. 63
รายงานผลความคืบหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 ส.ค. 63
ข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (งบกลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มกราคม 2563) ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7 ส.ค. 63
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม 2563
5 ส.ค. 63
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
22 ก.ค. 63
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2563
20 ก.ค. 63
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี) ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
8 ก.ค. 63
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม 2563
2 ก.ค. 63
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563
24 มิ.ย. 63
การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
8 มิ.ย. 63
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2563
4 มิ.ย. 63
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2563
28 พ.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงานของกรมชลประทาน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูม
27 พ.ค. 63
ของดการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
25 พ.ค. 63
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 พ.ค. 63
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2563
14 พ.ค. 63
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ
7 พ.ค. 63
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2563
30 เม.ย. 63
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส
30 เม.ย. 63

การรับรองรายงานการประชุมการจัดทำข้อมูลการตรวจราชการประจำเดือนมีนาคม 2563 (ครั้งที่1/2563)

23 เม.ย. 63
การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2563
23 เม.ย. 63
ประเด็นข้อเสนอจากเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
16 เม.ย. 63
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
16 เม.ย. 63
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ
10 เม.ย. 63
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2563
25 มี.ค. 63
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563
24 มี.ค. 63
สรุปผลการประชุมหารือ เรื่อง การตรวจติดตามการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง
24 มี.ค. 63
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยาและน่าน
23 มี.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
23 มี.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงวัฒนธรรม ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 มี.ต. 63
ของดการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2563
13 มี.ต. 63
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2563
9 มี.ค. 63
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมีนาคม 2563
5 มี.ค. 63
การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
4 มี.ค. 63
เอกสารการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันการทุจริตมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4 มี.ค. 63

รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
28 ก.พ. 63
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ "เดิน ชิม กิน เที่ยว ถนน... จังหวัด..."
24 ก.พ. 63
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูม
24 ก.พ. 63
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี) ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
21 ก.พ. 63
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563
21 ก.พ. 63
การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
19 ก.พ. 63
"การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
18 ก.พ. 63
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน
4 ก.พ. 63
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
30 ม.ค. 63
รายงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์
30 ม.ค. 63
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี) ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
28 ม.ค. 63
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดนราธิวาส
27 ม.ค. 63
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุร
23 ม.ค. 63
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562
17 ม.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย
17 ม.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย
17 ม.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห้งชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในทางเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธาน
13 ม.ค. 63
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่
7 ม.ค. 63
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2563
6 ม.ค. 63
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูม
18 ธ.ค. 62
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562
17 ธ.ค. 62
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครปฐม
17 ธ.ค. 62
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
16 ธ.ค. 62
การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2562
11 ธ.ค. 62
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี) ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
6 ธ.ค. 62
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
3 ธ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการตามประเด็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่
27 พ.ย. 62
การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
20 พ.ย. 62
สรุปการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 และการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จ.สุรินทร์
19 พ.ย. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี
19 พ.ย. 62
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562
18 พ.ย. 62
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
18 พ.ย. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
18 พ.ย. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562
18 พ.ย. 62
บูรณาการตรวจราชการระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระทรวง กรม ในพื้นที่หวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 พ.ย. 62
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 พ.ย. 62
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
7 พ.ย. 62
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
31 ต.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 ต.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี
28 ต.ค. 62
การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม 2562
24 ต.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา
24 ต.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ วงเวียนบางเขน กรุงเทพมหานคร
22 ต.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง
22 ต.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี
18 ต.ค. 62
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย
11 ต.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย
8 ต.ค. 62
แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 รอบที่ 2
7 ต.ค.. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต
26 ก.ย. 62
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี
23 ก.ย. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธาน
16 ก.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และจังหวัดกระบี่
16 ก.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร
16 ก.ย. 62
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี
16 ก.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสระบุรี
16 ก.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการด้านการศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
11 ก.ย. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2562
10 ก.ย. 62
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
9 ก.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการด้านการศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
2 ก.ย. 62
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกันยายน 2562
29 ส.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว
29 ส.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี
22 ส.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
19 ส.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา
15 ส.ค. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2562
7 ส.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
5 ส.ค. 62
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม 2562
2 ส.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
24 ก.ค. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2562
22 ก.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต
22 ก.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ
22 ก.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
22 ก.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี
18 ก.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงแรงงาน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่
4 ก.ค. 62
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2562
4 ก.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว
1 ก.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
1 ก.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย)
20 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทราปราการ และจังหวัดนนทบุร
19 มิ.ย. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2562
17 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์
13 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดชุมพร
13 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
11 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร
11 มิ.ย. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 มิ.ย. 62
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2562
6 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุมทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี
5 มิ.ย. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ณ จังหวัดเชียงใหม่
5 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย
31 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
31 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย
31 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ
29 พ.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : บ้านบางแค และบริษัทขอส่ง จำกัด (หมอชิต)
29 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสระบุรี
22 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงอุตสาหกรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย
22 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย
22 พ.ค. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2562
22 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์
8 พ.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่
7 พ.ค. 62
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2562
7 พ.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ สถานีกลางบางซื่อ
3 พ.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง
1 พ.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่
24 เม.ย. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2562
18 เม.ย. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
18 เม.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
10 เม.ย. 62
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2562
10 เม.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์
2 เม.ย. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสระบุรี
2 เม.ย. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร
2 เม.ย. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการมนพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร)
29 มี.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่เขตบางแค และเขตบางขุนเทียน
28 มี.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา
28 มี.ค. 62
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
28 มี.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา
25 มี.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร
25 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี
25 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี
21 มี.ค. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2562
15 มี.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุร
13 มี.ค. 62
แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
8 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธาน
8 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการ ณ จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์
7 มี.ค. 62
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
7 มี.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก : เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก)
7 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
5 มี.ค. 62
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน มีนาคม 2562
4 มี.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และจังหวัดกระบี่
1 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์
27 ก.พ. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2562
26 ก.พ. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
22 ก.พ. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ
22 ก.พ. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่เขตบางแค และเขตบางขุนเทียน
20 ก.พ. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี)
18 ก.พ. 62
การประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ของกระทรวงมหาดไทย
15 ก.พ. 62
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
15 ก.พ. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร
15 ก.พ. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธาน
15 ก.พ. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี
15 ก.พ. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงแรงงาน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดิงทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธาน
7 ก.พ. 62
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
7 ก.พ. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
6 ก.พ. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4 ก.พ. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสระบุรี
30 ม.ค. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562
30 ม.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย
24 ม.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุร
22 ม.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง
18 ม.ค. 62
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
18 ม.ค. 62
การรายงานการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
17 ม.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุร
17 ม.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์
17 ม.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กลุ่มจังหวัดตะวันออก : เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก)
11 ม.ค. 62
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2562
7 ม.ค. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
4 ม.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุร
3 ม.ค. 62
ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2
3 ม.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดลำพูน
27 ธ.ค. 61
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุร
21 ธ.ค. 61
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุร
18 ธ.ค. 61
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย
11 ธ.ค. 61
การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7 ธ.ค. 61
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูม
6 ธ.ค. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม 2561
6 ธ.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์
6 ธ.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร
27 พ.ย. 61
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ กรุงเทพมหานคร
21 พ.ย. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2561
19 พ.ย. 61
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี
13 พ.ย. 61
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุร
12 พ.ย. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดลพบุร
5 พ.ย. 61
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย และประชุมคะณรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย
5 พ.ย. 61
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 พ.ย. 61
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
31 ต.ค. 61
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
12 ต.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี
10 ต.ค. 61
แบบรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า และพื้นที่ประเภทอื่น ในการดำเนินโครงการ
9 ต.ค. 61
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดลำพูน
9 ต.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
1 ต.ค. 61
แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
28 ก.ย. 61

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รอบที่ 2-61

19 ก.ย. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2561
19 ก.ย. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเพชรบุร
06 ก.ย. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค
06 ก.ย. 61
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนกันยายน 2561
22 ส.ค. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2561
15 ส.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
14 ส.ค. 61
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3 ส.ค. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม 2561
31 ก.ค. 61
รายงานการประเมินผลตามคำรับรองฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 4.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและระบบสนับสนุนการตรวจราชการ
19 ก.ค. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2561
11 ก.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดปัตตานี
6 ก.ค. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2561
2 ก.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเพชรบุรี - สมุครสาคร
2 ก.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2 ก.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
22 มิ.ย. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2561
14 มิ.ย. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดนครปฐม
11 มิ.ย. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2561
23 พ.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี
22 พ.ค. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2561
1 พ.ค. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2561
24 เม.ย. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2561
17 เม.ย.. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10 เม.ย. 61
การสำรวจความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนต่อการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 เม.ย. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2561
30 มี.ค. 61
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
30 มี.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและพบปะเยี่ยมเยี่ยนประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภ
23 มี.ค. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2561
2 มี.ค. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมีนาคม 2561
26 ก.พ. 61
แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34 รอบที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 ก.พ. 61
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 ก.พ. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2561
30 ม.ค. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
25 ม.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดชลบุร
19 ม.ค. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 11/2560
18 ม.ค. 61
การจัดทำข้อเสนอแนะการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
17 ม.ค. 61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
10 ม.ค. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2561
22 ธ.ค. 60
แบบรายงานข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางตรวจราชการและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง
21 ธ.ค. 60
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10/2560
13 ธ.ค. 60
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม 2560
6 ธ.ค. 60
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตาม เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4
15 พ.ย. 60
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เพิ่มเติม
3 พ.ย. 60
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
9 ต.ค. 60
การตรวจติดตามการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ม.34) ปีงบประมาณ 2560 และแบบรายงาน
5 ต.ค. 60
หนังสือรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
21 ก.ย. 60
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2560
15 ก.ย. 60
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
7 ก.ย. 60
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดนครพนม
1 ก.ย. 60
ประเด็นการตรวจราชประจำเดือนกันยายน 2560
17 ส.ค. 60
รายงานการประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2560
16 ส.ค. 60
ประเด็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
7 ส.ค. 60
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม 2560
4 ส.ค. 60
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
4 ส.ค. 60
ร่างประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
27 ก.ค. 60
การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
24 ก.ค. 60
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2560
21 ก.ค. 60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
20 ก.ค. 60
แจ้งปรับห้วงระยะเวลาการตรวจติดตามในไตรมาสที่ 4
17 ก.ค. 60
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2560
28 มิ.ย. 60
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2560
5 มิ.ย. 60
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2560
19 พ.ค. 60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดศรีสะเกษ
19 พ.ค. 60
รายงานการประชุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2560
15 พ.ค. 60
การขับเคลื่อนนโยบายแผนการผลิตและการตลาด ข้าวครบวงจร
15 พ.ค. 60
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เพิ่มเติม
8 พ.ค. 60
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
26 เม.ย. 60
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560
10 เม.ย.60

ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2560

5 เม.ย.60
ร่างประเด็นตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2560
30 มี.ค.60
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560
28 มี.ค. 60
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
24 มี.ค. 60
การสำรวจความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนต่อการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
16 มี.ค.60
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มีนาคม 2560
3 มี.ค.60

แบบสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

3 มี.ค.60

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ม.๓๔)

1 มี.ค.60
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 มี.ค.60
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2560
22 ก.พ.60
 เรื่อง การตรวจติดตามการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ม.34) ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมขอแก้ไขหนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัดหน้าสอง ให้ส่งรอบที่1ภายในวันที่ 18 เมษายนเป็น 7 เมษายน 2560
21 ก.พ.60
 แผนการตรวจบูรณาการ พ.ศ. 2560 
21 ก.พ.60
 ผลการตรวจบูรณาการปี พ.ศ. 2559 
21 ก.พ.60
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
1 ก.พ.60
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาด ไทยครั้งที่ 1/2560  
19 ม.ค.60
แบบสำรวจวิธีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในระดับพื้นที่   
17 ม.ค.60
ระเบียบ คกก.สสว. ช่วยเหลือ SMEs  
16 ม.ค.60
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2560  
11 ม.ค.60
สำรวจข้อมูลผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม  
28 ธ.ค.59
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 12/2559  
9 ธ.ค.59
สรุปประเด็นการประชุมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.59  
9 ธ.ค.59
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2559
และประเด็นในการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ
ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System)
22 พ.ย.59
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 11/2559   
16 พ.ย.59
ประเด็นตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 17,18 เเดือน พฤศจิกายน 59 
4 พ.ย.59
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 
21 ต.ค.59
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10/2559   
11 ต.ค.59
ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมด้านยุติธรรมชุมชน