› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้นกรณีที่สามารถตอบได้

3. เป็นศูนย์บริการร่วมในการประสานกับส่วนราชการอื่นๆ ในเรื่องการติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

4. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย

5. ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

 

 

 

 

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com