› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
      
      - พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
      - พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
      - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
      - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
      - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536
      - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
      - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
      - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
      - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
      - พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      - พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
      - พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
      - พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
      - พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
      - พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
      - พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
      - พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
      - พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
      - พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
      - พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
      - พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. 2551
      - พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2550
       - พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

- พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

ระเบียบ
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี พ.ศ. 2546

 

 

 

 

 

 

 

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com