› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    

๑. ทำเนียบรายชื่อเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๒. ทำเนียบรายชื่อเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
๓. บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
๔. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
๕. สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนรวม ๔ ภาค (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
ประมวลภาพการสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
๖. ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com