ค้นหา

Google

Google
www.ins.moi.go.th

แผนที่การแบ่งเขตตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  สปอตวิทยุ
ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้

 
ข้อมูลน่ารู้
 
 
     
 
!! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ โทร.02-221-1126› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
› หน่วยงานราชการต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเขตตรวจราชการ)
(แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจ)
(แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ)
(แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ เพิ่มเติม)
บัญชีคำสั่งมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560++ กระทรวงมหาดไทย ขอประชาสัมพันธ์สถานที่จัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในส่วนภูมิภาค ดังนี้
1. จังหวัดระยอง จำนวน ๘ แห่ง ประกอบด้วย ๑) จังหวัดระยอง/อำเภอเมือง ที่สวนศรีเมือง อำเภอเมือง ๒) อำเภอแกลง ที่วัดสารนาถธรรมาราม ๓) อำเภอบ้านค่าย ที่วัดละหารไร่ ๔) อำเภอปลวกแดง ที่วัดสิทธิสามัคคี ๕) อำเภอบ้านฉาง ที่วัดบ้านฉาง ๖) อำเภอวังจันทร์ ที่วัดชุมแสง ๗) อำเภอเขาชะเมา ที่วัดน้ำใส ๘) อำเภอนิคมพัฒนา ที่สนามฟุตบอลข้างที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา
 2. จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย ๑) จังหวัดราชบุรี/อำเภอเมือง ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร ๒) อำเภอบ้านโป่ง ที่วัดบ้านโป่ง ๓) อำเภอโพธาราม ที่วัดเขาช่องพราน ๔) อำเภอดำเนินสะดวก ที่วัดโชติทายการาม ๕) อำเภอบางแพ ที่วัดกลางวังเย็น ๖) อำเภอปากท่อ ที่วัดปากท่อ ๗) อำเภอจอมบึง ที่วัดวาปีสุทธาวาส ๘) อำเภอสวนผึ้ง ที่วัดบ้านบ่อ ๙) อำเภอบ้านคา ที่วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ๑๐) อำเภอวัดเพลง ที่วัดแจ้งเจริญ
3. จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๑ แห่ง ประกอบด้วย ๑) จังหวัดลพบุรี/อำเภอเมือง ที่วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ๒) อำเภอท่าวุ้ง ที่วัดภิญโญสโมสร ๓) อำเภอบ้านหมี่ ที่วัดกัทลีพนาราม ๔) อำเภอโคกสำโรง ที่วัดสิงห์คูยาง ๕) อำเภอสระโบสถ์ ที่วัดทุ่งท่าช้าง ๖) อำเภอหนองม่วง ที่วัดวาปีอัมพาราม ๗) อำเภอโคกเจริญ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ ๘) อำเภอชัยบาดาล ที่วัดลำนารายณ์ ๙) อำเภอลำสนธิ ที่วัดหนองรี ๑๐) อำเภอท่าหลวง ที่วัดพุพะเนียง (ธ) ๑๑) อำเภอพัฒนานิคม ที่วัดพรหมรังษี
4. จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๓ แห่ง ประกอบด้วย ๑) จังหวัดลำปาง/อำเภอเมือง ที่ลานอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๒) อำเภอเถิน ที่วัดล้อมแรด ๓) อำเภอแม่ทะ ที่วัดศรีอ้วน ๔) อำเภอแม่พริก ที่วัดแม่พริกลุ่ม ๕) อำเภองาว ที่วัดจองคำ พระอารามหลวง ๖) อำเภอเกาะคา ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ๗) อำเภอวังเหนือ ที่วัดบ้านใหม่ ๘) อำเภอสบปราบ ที่วัดหลวงสบปราบ ๙) อำเภอห้างฉัตร ที่โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ๑๐) อำเภอเสริมงาม ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเสริมงาม ๑๑) อำเภอแม่เมาะ ที่ศาลาอเนกประสงค์ริมสระน้ำบ้านใหม่นาแขม ๑๒) อำเภอเมืองปาน ที่หอประชุมอำเภอเมืองปาน ๑๓) อำเภอแจ้ห่ม ที่วัดศรีหลวง 

   วันที่ 
เรื่อง
16 ก.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และจังหวัดกระบี่
16 ก.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร
16 ก.ย. 62
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี
16 ก.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสระบุรี
16 ก.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการด้านการศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
11 ก.ย. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2562
10 ก.ย. 62
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
9 ก.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการด้านการศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
2 ก.ย. 62
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกันยายน 2562
29 ส.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว
29 ส.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี
22 ส.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
19 ส.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา
15 ส.ค. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2562
7 ส.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
5 ส.ค. 62
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม 2562
2 ส.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
24 ก.ค. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2562
22 ก.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต
22 ก.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ
22 ก.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
22 ก.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี
18 ก.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงแรงงาน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่
4 ก.ค. 62
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2562
4 ก.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว
1 ก.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
1 ก.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย)
20 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทราปราการ และจังหวัดนนทบุร
19 มิ.ย. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2562
17 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์
13 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดชุมพร
13 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
11 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร
11 มิ.ย. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 มิ.ย. 62
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2562
6 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุมทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี
5 มิ.ย. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ณ จังหวัดเชียงใหม่
5 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย
31 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
31 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย
31 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ
29 พ.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : บ้านบางแค และบริษัทขอส่ง จำกัด (หมอชิต)
29 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสระบุรี
22 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงอุตสาหกรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย
22 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย
22 พ.ค. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2562
22 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์
8 พ.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่
7 พ.ค. 62
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2562
7 พ.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ สถานีกลางบางซื่อ
3 พ.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง
1 พ.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่
24 เม.ย. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2562
18 เม.ย. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
18 เม.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
10 เม.ย. 62
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2562
10 เม.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์
2 เม.ย. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสระบุรี
2 เม.ย. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร
2 เม.ย. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการมนพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร)
29 มี.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่เขตบางแค และเขตบางขุนเทียน
28 มี.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา
28 มี.ค. 62
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
28 มี.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา
25 มี.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร
25 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี
25 มี.ค. 62
21 มี.ค. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2562
15 มี.ค. 62
13 มี.ค. 62
แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
8 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธาน
8 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการ ณ จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์
7 มี.ค. 62
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
7 มี.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก : เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก)
7 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
5 มี.ค. 62
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน มีนาคม 2562
4 มี.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และจังหวัดกระบี่
1 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์
27 ก.พ. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2562
26 ก.พ. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
22 ก.พ. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ
22 ก.พ. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่เขตบางแค และเขตบางขุนเทียน
20 ก.พ. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี)
18 ก.พ. 62
การประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ของกระทรวงมหาดไทย
15 ก.พ. 62
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
15 ก.พ. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร
15 ก.พ. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธาน
15 ก.พ. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี
15 ก.พ. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงแรงงาน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดิงทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธาน
7 ก.พ. 62
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
7 ก.พ. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
6 ก.พ. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4 ก.พ. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสระบุรี
30 ม.ค. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562
30 ม.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย
24 ม.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุร
22 ม.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง
18 ม.ค. 62
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
18 ม.ค. 62
การรายงานการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
17 ม.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุร
17 ม.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์
17 ม.ค. 62
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กลุ่มจังหวัดตะวันออก : เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก)
11 ม.ค. 62
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2562
7 ม.ค. 62
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
4 ม.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุร
3 ม.ค. 62
ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2
3 ม.ค. 62
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดลำพูน
27 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61
การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์
6 ธ.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร
27 พ.ย. 61
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ กรุงเทพมหานคร
21 พ.ย. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2561
19 พ.ย. 61
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี
13 พ.ย. 61
12 พ.ย. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดลพบุร
5 พ.ย. 61
5 พ.ย. 61
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 พ.ย. 61
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
31 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี
10 ต.ค. 61
แบบรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า และพื้นที่ประเภทอื่น ในการดำเนินโครงการ
9 ต.ค. 61
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดลำพูน
9 ต.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
1 ต.ค. 61
แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
28 ก.ย. 61

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รอบที่ 2-61

19 ก.ย. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2561
19 ก.ย. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเพชรบุร
06 ก.ย. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค
06 ก.ย. 61
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนกันยายน 2561
22 ส.ค. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2561
15 ส.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
14 ส.ค. 61
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3 ส.ค. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม 2561
31 ก.ค. 61
รายงานการประเมินผลตามคำรับรองฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 4.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและระบบสนับสนุนการตรวจราชการ
19 ก.ค. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2561
11 ก.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดปัตตานี
6 ก.ค. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2561
2 ก.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเพชรบุรี - สมุครสาคร
2 ก.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2 ก.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
22 มิ.ย. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2561
14 มิ.ย. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดนครปฐม
11 มิ.ย. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2561
23 พ.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี
22 พ.ค. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2561
1 พ.ค. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2561
24 เม.ย. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2561
17 เม.ย.. 61
10 เม.ย. 61
10 เม.ย. 61
30 มี.ค. 61
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
30 มี.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและพบปะเยี่ยมเยี่ยนประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภ
23 มี.ค. 61
2 มี.ค. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมีนาคม 2561
26 ก.พ. 61
แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34 รอบที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 ก.พ. 61
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 ก.พ. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2561
30 ม.ค. 61
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
25 ม.ค. 61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดชลบุร
19 ม.ค. 61
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 11/2560
18 ม.ค. 61
การจัดทำข้อเสนอแนะการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
17 ม.ค. 61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
10 ม.ค. 61
22 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10/2560
13 ธ.ค. 60
6 ธ.ค. 60
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตาม เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4
15 พ.ย. 60
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เพิ่มเติม
3 พ.ย. 60
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
9 ต.ค. 60
การตรวจติดตามการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ม.34) ปีงบประมาณ 2560 และแบบรายงาน
5 ต.ค. 60
หนังสือรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
21 ก.ย. 60
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2560
15 ก.ย. 60
7 ก.ย. 60
1 ก.ย. 60
17 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4 ส.ค. 60
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
4 ส.ค. 60
ร่างประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
27 ก.ค. 60
การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
24 ก.ค. 60
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2560
21 ก.ค. 60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
20 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
28 มิ.ย. 60
5 มิ.ย. 60
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2560
19 พ.ค. 60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดศรีสะเกษ
19 พ.ค. 60
รายงานการประชุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2560
15 พ.ค. 60
การขับเคลื่อนนโยบายแผนการผลิตและการตลาด ข้าวครบวงจร
15 พ.ค. 60
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เพิ่มเติม
8 พ.ค. 60
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
26 เม.ย. 60
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560
10 เม.ย.60

ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2560

5 เม.ย.60
ร่างประเด็นตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2560
30 มี.ค.60
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560
28 มี.ค. 60
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
24 มี.ค. 60
การสำรวจความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนต่อการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
16 มี.ค.60
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มีนาคม 2560
3 มี.ค.60

แบบสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

3 มี.ค.60

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ม.๓๔)

1 มี.ค.60
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 มี.ค.60
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2560
22 ก.พ.60
21 ก.พ.60
21 ก.พ.60
21 ก.พ.60
1 ก.พ.60
19 ม.ค.60
17 ม.ค.60
16 ม.ค.60
11 ม.ค.60
28 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
22 พ.ย.59
16 พ.ย.59
4 พ.ย.59
21 ต.ค.59
11 ต.ค.59

อ่านต่อ>> 

     เลขที่  
ลงวันที่   
 เรื่อง
04/2560
6 ต.ค. 60
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
1600/2560
5 ต.ค.60
1599/2560
5 ต.ค.60
02/2560
12 ก.ค. 60
มท 0205.1/1211
4 พ.ค. 60
มท 0211.6/ว341 15 พ.ค.60
มท 0205.1/ว0686
14 ก.พ.60
01/2560
14 ก.พ.60
-
12 ม.ค.60
2/2559
14 พ.ย.59
1144/2559
11 ต.ค.59
1116/2559
5 ต.ค.59
11/2559
11 ก.ค.59
641/2559
28 มิ.ย.59
539/2559
10 มิ.ย.59
6/2559
4 พ.ค.59
มท.0205.2/ว2395
29 เม.ย.59
350/2559
25 เม.ย.59
มท.0205.1/901
31 มี.ค.59
116/2559
20 ก.พ.59
71/2559
21 ม.ค.59
64/2559
20 ม.ค.59
1072/2558
18 พ.ย.58
05/2558
3 พ.ย. 58
972/2558
22 ต.ค.58
938/2558
15 ต.ค.58
04/2558
6 ต.ค.58
880/2558
5 ต.ค.58
 
     
     
     
       

Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Chrome better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com