ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

          

ค้นหา

Google

Google
www.ins.moi.go.th

แผนที่การแบ่งเขตตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  สปอตวิทยุ
ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้

 
 
 
 
 
 


!! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


> หน่วยงานในสังกัด มท.
› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
> หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายงานการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมือใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (E-book)   วันที่ 
เรื่อง
30 พ.ย. 64
รายงานผลแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากโครงการพัฒนาท่าเรือเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
24 พ.ย. 64
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนนทบุร
23 พ.ย. 64
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2564 ณ จังหวัดกระบี่
23 พ.ย. 64
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสิงห์บุร
23 พ.ย. 64
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธาน
19 พ.ย. 64
ระเบียบวาระการประชุมจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 พ.ย. 64
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ
5 พ.ย. 64
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุโขทัย
2 พ.ย. 64
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 พ.ย. 64
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุร
2 พ.ย. 64
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
26 ต.ค. 64
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธาน
8 ต.ค. 64
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2564
1 ต.ค. 64
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี
22 ก.ย. 64
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 2
17 ก.ย. 64
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2564
31 ส.ค. 64
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ Phuket Sandbox ณ จังหวัดภูเก็ต
26 ส.ค. 64
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2564
17 ส.ค. 64
การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปี 2564 (รอบที่ 2 ส.ค. - ก.ย. 64)
10 ส.ค. 64
การตรวจติดตามผลสำเร็จในการปฏิบัติราชการของจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 ส.ค. 64
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
5 ส.ค. 64
การตรวจติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 ก.ค. 64
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564
16 ก.ค. 64
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชกาาร ณ จังหวัดภูเก็ต
5 ก.ค. 64
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม 2564
28 มิ.ย. 64
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2564
16 มิ.ย. 64
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมิลผลฯ ของสำนักงานจังหวัด (ตัวชี้วัดที่ 5)
16 มิ.ย. 64
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2564
11 มิ.ย. 64
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการประจำเดือน มีนาคม 2564 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1 มิ.ย. 64
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2564
25 พ.ค. 64
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2564
12 พ.ค. 64
การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex)
11 พ.ค. 64
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2564
7 พ.ค. 64
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2564
26 เม.ย. 64
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2564
7 เม.ย. 64
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2564
31 มี.ค. 64
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือน เมษายน 2564
23 มี.ค. 64
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2//2564
9 มี.ค. 64
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2564
8 มี.ค. 64
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือน มีนาคม 2564
4 มี.ค. 64
รายงานผลตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
23 ก.พ. 64
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2564
19 ก.พ. 64
การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 ก.พ. 64
การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
11 ก.พ. 64
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน มีนาคม 2564
5 ก.พ. 64
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
4 ก.พ. 64
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
21 ม.ค. 64
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2563
19 ม.ค. 64
การจัดทำประเด็นการตรวจราชการ/แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
14 ม.ค. 64
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
14 ม.ค. 64
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ จังหวัดภูเก็ต
12 ม.ค. 64
การบูรณาการงานตรวจราชการระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระทรวง กรม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 ม.ค. 64
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน มกราคม 2564
4 ม.ค. 64
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ถนนข้าวสาร
4 ม.ค. 64
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุรี
25 ธ.ค. 63
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2563
7 ธ.ค. 63
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือน ธันวาคม 2563
24 พ.ย. 63
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ จังหวัดสุโขทัย
24 พ.ย. 63
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2563
23 พ.ย. 63
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย
17 พ.ย. 63
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16 พ.ย. 63
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ จังหวัดภูเก็ต
3 พ.ย. 63
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
22 ต.ค. 63
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 ณ จังหวัดระยอง
15 ต.ค. 63
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุร
5 ต.ค. 63
"การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" รอบที่ 2

อ่านต่อ>> 

ปีงบประมาณ 2559 ถึง ปีงบประมาณ 2563>> 

     เลขที่  
ลงวันที่   
 เรื่อง
04/2560
6 ต.ค. 60
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
1600/2560
5 ต.ค.60
1599/2560
5 ต.ค.60
02/2560
12 ก.ค.60
มท 0205.1/1211
4 พ.ค. 60
มท 0211.6/ว341 15 พ.ค.60
มท 0205.1/ว0686
14 ก.พ.60
01/2560
14 ก.พ.60
-
12 ม.ค.60
2/2559
14 พ.ย.59
1144/2559
11 ต.ค.59
1116/2559
5 ต.ค.59
11/2559
11 ก.ค.59
641/2559
28 มิ.ย.59
539/2559
10 มิ.ย.59
6/2559
4 พ.ค.59
มท.0205.2/ว2395
29 เม.ย.59
350/2559
25 เม.ย.59
มท.0205.1/901
31 มี.ค.59
116/2559
20 ก.พ.59
71/2559
21 ม.ค.59
64/2559
20 ม.ค.59
1072/2558
18 พ.ย.58
05/2558
3 พ.ย. 58
972/2558
22 ต.ค.58
938/2558
15 ต.ค.58
04/2558
6 ต.ค.58
880/2558
5 ต.ค.58
 
     
     
     

Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Chrome better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com