ค้นหา

Google

Google
www.ins.moi.go.th

แผนที่การแบ่งเขตตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  สปอตวิทยุ
ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้

 
ข้อมูลน่ารู้
 
 
     
 
!! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ โทร.02-221-1126› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
และผู้รักษาการในตำแหน่ง
  
++แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  
++รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
++การมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่
++แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเขตตรวจราชการ

 

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย++ กระทรวงมหาดไทย ขอประชาสัมพันธ์สถานที่จัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในส่วนภูมิภาค ดังนี้
1. จังหวัดระยอง จำนวน ๘ แห่ง ประกอบด้วย ๑) จังหวัดระยอง/อำเภอเมือง ที่สวนศรีเมือง อำเภอเมือง ๒) อำเภอแกลง ที่วัดสารนาถธรรมาราม ๓) อำเภอบ้านค่าย ที่วัดละหารไร่ ๔) อำเภอปลวกแดง ที่วัดสิทธิสามัคคี ๕) อำเภอบ้านฉาง ที่วัดบ้านฉาง ๖) อำเภอวังจันทร์ ที่วัดชุมแสง ๗) อำเภอเขาชะเมา ที่วัดน้ำใส ๘) อำเภอนิคมพัฒนา ที่สนามฟุตบอลข้างที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา
 2. จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย ๑) จังหวัดราชบุรี/อำเภอเมือง ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร ๒) อำเภอบ้านโป่ง ที่วัดบ้านโป่ง ๓) อำเภอโพธาราม ที่วัดเขาช่องพราน ๔) อำเภอดำเนินสะดวก ที่วัดโชติทายการาม ๕) อำเภอบางแพ ที่วัดกลางวังเย็น ๖) อำเภอปากท่อ ที่วัดปากท่อ ๗) อำเภอจอมบึง ที่วัดวาปีสุทธาวาส ๘) อำเภอสวนผึ้ง ที่วัดบ้านบ่อ ๙) อำเภอบ้านคา ที่วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ๑๐) อำเภอวัดเพลง ที่วัดแจ้งเจริญ
3. จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๑ แห่ง ประกอบด้วย ๑) จังหวัดลพบุรี/อำเภอเมือง ที่วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ๒) อำเภอท่าวุ้ง ที่วัดภิญโญสโมสร ๓) อำเภอบ้านหมี่ ที่วัดกัทลีพนาราม ๔) อำเภอโคกสำโรง ที่วัดสิงห์คูยาง ๕) อำเภอสระโบสถ์ ที่วัดทุ่งท่าช้าง ๖) อำเภอหนองม่วง ที่วัดวาปีอัมพาราม ๗) อำเภอโคกเจริญ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ ๘) อำเภอชัยบาดาล ที่วัดลำนารายณ์ ๙) อำเภอลำสนธิ ที่วัดหนองรี ๑๐) อำเภอท่าหลวง ที่วัดพุพะเนียง (ธ) ๑๑) อำเภอพัฒนานิคม ที่วัดพรหมรังษี
4. จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๓ แห่ง ประกอบด้วย ๑) จังหวัดลำปาง/อำเภอเมือง ที่ลานอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๒) อำเภอเถิน ที่วัดล้อมแรด ๓) อำเภอแม่ทะ ที่วัดศรีอ้วน ๔) อำเภอแม่พริก ที่วัดแม่พริกลุ่ม ๕) อำเภองาว ที่วัดจองคำ พระอารามหลวง ๖) อำเภอเกาะคา ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ๗) อำเภอวังเหนือ ที่วัดบ้านใหม่ ๘) อำเภอสบปราบ ที่วัดหลวงสบปราบ ๙) อำเภอห้างฉัตร ที่โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ๑๐) อำเภอเสริมงาม ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเสริมงาม ๑๑) อำเภอแม่เมาะ ที่ศาลาอเนกประสงค์ริมสระน้ำบ้านใหม่นาแขม ๑๒) อำเภอเมืองปาน ที่หอประชุมอำเภอเมืองปาน ๑๓) อำเภอแจ้ห่ม ที่วัดศรีหลวง 

   วันที่ 
เรื่อง
17 เม.ษ. 61
10 เม.ย. 61
10 เม.ย. 61
4 เม.ย. 61
30 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61
2 มี.ค. 61
26 ก.พ. 61
19 ก.พ. 61
19 ก.พ. 61
30 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
18 ม.ค. 61
17 ม.ค. 61
10 ม.ค. 61
22 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
6 ธ.ค. 60
15 พ.ย. 60
3 พ.ย. 60
9 ต.ค. 60
5 ต.ค. 60
21 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60
7 ก.ย. 60
1 ก.ย. 60
17 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4 ส.ค. 60
4 ส.ค. 60
27 ก.ค. 60
24 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
20 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
28 มิ.ย. 60
5 มิ.ย. 60
19 พ.ค. 60
19 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
8 พ.ค. 60
26 เม.ย. 60
10 เม.ย.60

ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2560

5 เม.ย.60
30 มี.ค.60
28 มี.ค. 60
24 มี.ค. 60
16 มี.ค.60
3 มี.ค.60

แบบสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

3 มี.ค.60

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ม.๓๔)

1 มี.ค.60
1 มี.ค.60
22 ก.พ.60
21 ก.พ.60
21 ก.พ.60
21 ก.พ.60
1 ก.พ.60
19 ม.ค.60
17 ม.ค.60
16 ม.ค.60
11 ม.ค.60
28 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
22 พ.ย.59
16 พ.ย.59
4 พ.ย.59
21 ต.ค.59
11 ต.ค.59

อ่านต่อ>> 

     เลขที่  
ลงวันที่   
 เรื่อง
04/2560
6 ต.ค. 60
1600/2560
5 ต.ค.60
1599/2560
5 ต.ค.60
02/2560
12 ก.ค. 60
มท 0205.1/1211
4 พ.ค. 60
มท 0211.6/ว341 15 พ.ค.60
มท 0205.1/ว0686
14 ก.พ.60
01/2560
14 ก.พ.60
-
12 ม.ค.60
2/2559
14 พ.ย.59
1144/2559
11 ต.ค.59
1116/2559
5 ต.ค.59
11/2559
11 ก.ค.59
641/2559
28 มิ.ย.59
539/2559
10 มิ.ย.59
6/2559
4 พ.ค.59
มท.0205.2/ว2395
29 เม.ย.59
350/2559
25 เม.ย.59
มท.0205.1/901
31 มี.ค.59
116/2559
20 ก.พ.59
71/2559
21 ม.ค.59
64/2559
20 ม.ค.59
1072/2558
18 พ.ย.58
05/2558
3 พ.ย. 58
972/2558
22 ต.ค.58
938/2558
15 ต.ค.58
04/2558
6 ต.ค.58
880/2558
5 ต.ค.58
 
     
     
     
       

Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Chrome better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com