นายไพฑูรย์ พรหมสอน

ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1
นายบุญช่วย        เกิดสุคนย์
10 ก.ค. 35 - 12 มิ.ย. 37
2
นายวิชัย             ศรีขวัญ
13 มิ.ย. 37 - 30 ก.ย. 38
3
นายมานิต          วัฒนเสน
16 ต.ค. 38 - 20 ต.ค. 40
4
นายพินิจ            พิชยกัลป์
27 ต.ค. 40 - 30 ก.ย. 41
5
นายชนม์ชื่น        บุญญานุสาสน์
5 ต.ค. 41 - 6 ม.ค. 45
6
นายชัยวัฒน์        รัฐขจร
14 ม.ค. 45 - 10 ธ.ค. 45
7
นายอารยะ          จิตรบรรจง
12 ธ.ค. 45 - 20 มิ.ย. 46
8
นายประวัติ          ถีถะแก้ว
23 มิ.ย. 46 - 30 มิ.ย. 47
9
นายวิเชียร          จันทรโณทัย
1 ก.ค. 47 - 2 ธ.ค. 48
10
นายสัญชัย         ขจรเวหาสน์
26 ธ.ค. 48 - 15 ธ.ค. 49
11
นายกอบเกียรติ    กาญจนะ
18 ธ.ค. 49 - 2 พ.ย. 50
12
นายสุขวัฒน์       สุขสวัสดิ์
5 พ.ย. 50 - 12 ก.ย. 51
13
นายชัยวัฒน์       ศิรินุพงศ์
15 ก.ย. 51 - 13 ต.ค. 51
14
นายดำรงชัย       พุ่มสงวน
13 ต.ค. 51 - 24 มิ.ย.55
15
นายวินิตย์          ปิยะเมธาง
25 มิ.ย.55 - 27 ต.ค.56
16
นายบวรศักดิ์      วานิช
17 มี.ค. 57 - 1 ต.ค. 60
17
นายรัฐพล         นราดิศร
1 ต.ค. 60 - 6 ธ.ค. 62
18
นายวิวัฒน์     อินทร์ไทยวงศ์  
10 ม.ค. 63 - 1 พ.ย. 63
19
ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ
10 พ.ย. 63 - 16 ธ.ค. 65
20
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์
19 ธ.ค. 65 - 19 ม.ค. 66
21
นายธนิต ภูมิถาวร
20 ม.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
22
นายไพฑูรย์ พรหมสอน
5 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com