› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทอำนาจหน้าที่

เพื่อให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจราชการและรับเรื่องราวร้องทุกข์และเป็นไปตามกรอบอำนาจ
หน้าที่มาตรฐานตามมติ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ในประเด็นดังนี้
              ๑.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการจัดทำประเด็นสนับสนุนแผนการตรวจราชการประจำปีและ
การประเมินผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ตรวจราชการเป็นประจำทุกเดือนเพื่อร่วมกันพิจารณา
ประเด็นการตรวจและผลความคืบหน้าของการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือแก้ไขปัญหาในแต่ละเดือน
โดยพิจารณาผลการดำเนินงาน ของจังหวัดหรือหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
              ๒. ประสานการสร้างเครือข่ายร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่น และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการแผน
การตรวจราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กับส่วนราชการอื่นที่มีเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่การตรวจราชการต้องลงนาม
คำรับรองการปฏิบัติการตรวจราชการระหว่างหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงของทุกกระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรี
กับนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดทำตัวชี้วัดการตรวจราชการ อีกทั้งยังต้องจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยตามข้อตกลงกับสำนักงาน ก.พ.ร. โดยการจัดทำตัวชี้วัด
ด้านเรื่องราวร้องทุกข์ให้ได้ค่าคะแนนบรรลุเป้าหมาย 
              ๓. จัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการระหว่างผู้ตรวจราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ภายใต้นโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมอบอำนาจให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการทำหน้าที่
วิเคราะห์ความเสี่ยง การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจราช
การของผู้ตรวจราชการกระทรวง
              ๔. พัฒนาระบบการตรวจราชการ การรายงาน และติดตามผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในระบบอิเลคทรอนิกส์
(E-Inspection) และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของ
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ 1567 จดหมายตู้ปณ.1 ตลอด 24 ชั่วโมง และเน้นระบบการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยการเชื่อมต่อกับศูนย์ปริการ
ประชาชนในระบบ GCC ของสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือประชาชน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์วินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรี
              ๕. เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และรับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสืบสวน สอบสวน และจัดทำรายงานผลหรือความคืบหน้าตามที่ผู้บริหารสั่งการ ทั้งนี้โดยการประสานงานร่วมกับส่วนราชการ และภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน
              ๖. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัด
ในการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
             ๗. เป็นศูนย์ประสานการตรวจราชการ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวง
มหาดไทย ตลอดจนการตรวจนิเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี
             ๘. ส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีอย่างต่อเนื่อง และมีการประสานงานภาคเอกชนให้เข้ามาเป็นเครือข่าย และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการร่วมร่างระหว่างภาครัฐกับเอกชน
             ๙.พัฒนาคุณภาพบุคลากรในองค์การให้มีความรู้ในด้านการเป็นผู้สนับสนุนการตรวจราชการและเป็นสื่อกลาง
ในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
           ๑๐. การตรวจติดตาม และการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com